Hacca Giderken Okunacak Dua

Hacca Giderken Okunacak Dua
Hacca Giderken Okunacak Dua

Hacca gidecek olan şahıs yola çıkmadan önce 2 rekat namaz kılar ve arkasından şu duayı okur:
Bissmillahi tevekkeltü ala’l-lahi la havle vela kuvvete illa billah.

Anlamı:

Allah’ın adıyla. Allah’a tevvekkül ettim. İşlerimi O’na havale ettim. Güç ve kuvvet ancak Aliyyü’l-Azim olan Allah iledir. Duasının ardından bineğe binilir ve hac yoluna gider iken devamlı olarak Allah zikir edilir.

Bir başka rivayette ise hacı adayların şu şekilde dua etmeleri tavsiye edilmiştir:

Bismillâhir rahmânir rahîm. (İnne evvele beytin vudıa linnâsi lellezî bibekkete mübâreken ve hüden lil âlemîn. Fîhi âyâtün beyyinâtün makamı ibrâhîm, vemen dehalehû kâne âminâ, ve lillâhi alen nâsi hıccül beyti menistetâa ileyhi sebîlâ, ve men kefere feinnallahe ganiyyün anil âlemîn.) Sadakallahul azîm. 

Ve kale nebiyyünâ sallahu aleyhi ve sellem:

(Elhaccül mebrûru leyse lehû cezâün illel cenneh.) Sadaka rasûlüllah, fî mâ kal ev kemâ kal.

Yâ Rabbel Âlemîn… Yâ Erhamer Râhimîn…

Senin Peygamberin: “Âdâbına riayet ederek yapılmış bir haccın mukabili cennetten gayri bir şey değildir; mükâfatı cennettir.” buyurdu; bizi cenneti kazananlardan eyle yâ Rabbi!..

Haccını makbûl, mebrûr bir hac olarak yapıp, gidip gelenlerden eyle yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel Âlemîn! Bize bu uzun yolları kısa eyle… Bize yardım eyle… Bize tevfikini refîk eyle… Senin yolunda olmamızın şuurunda eyle… Bizi gafillerden, cahillerden eyleme yâ Rabbi!..

Senin zikrinle bizleri meşgul eyle… Senin rızâna uygun vakit geçirmeyi nasîb eyle… Sevaplı ameller işlemeyi nasîb eyle… Birbirlerimizle iyi geçinmeyi nasîb eyle… Nefsi ve şeytanı aramıza sokma yâ Rabbi!..