Kurandaki Surelerin Sırları

1) Her kim, FATİHA suresini vird ederek devam eylerse, Cenabı-Mevla o kimsenin dünya ve ahiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün afetlerden muhafaza eder.

Doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için. yazılır ve suyu içirilirse, Allahu tealanın lütfu ile gifayab olur.


2) BAKARA suresini okuyan kimseye, asla şe’amet, büyü ve sihir tesir etmez, Hak celle ve alâ kendisini bunlardan muhafaza buyurur.


3) ÂL-İ-İMRAN sûresini, her kim üç defa okursa Hak teâlâ ümit etmediği yerden mal verir ve zengin eder. Kul borcundan da kurtarır.


4) NİSA sûresini, erkek veya kadın her kim okursa, Hak teâlâ karı-kocanm aralarını islâh eder, dirlik düzenlik ihsan ve inayet eyler.


5) MÂ’ÎDE sûresini, kırk defa okuyan kimseye, Allahu teâlâ bol rızık, mal ve makam ihsan buyurur.


6) ENAM sûresini, kırk bir defa okuyanların, kapalı kısmetleri açılır, karışık işleri ve halleri düzelir, Allahu teâlâ düşman şerrinden muhafaza buyurur.


7) Â’RAF sûresini okumaya devam edenler, âhiret azabından kurtulurlar.


8) ENFÂL sûresini yedi defa okuyan, günahsız ise zindandan kurtulur, bütün kötülüklerden ve şerlerden emin olur.


9) TÖVBE sûresini, on yedi kerre okuyan kimsenin bütün hacetleri, taraf-ı ilâhiden kaza olunur, fena kimselerden ve hırsızların şerrinden emin olur.


10) YUNUS sûresini, her kim yirmi bir kerre okursa, Hak teâlâ düşmanlarına fırsat vermez ve şerlerinden emin kılar.


11) HÛD sûresini, her kim üç kerre okursa haceti reva ve denizde boğulmaktan Allahu teâlânın lûtfu ile emin olur.


12) YUSUF sûresini, her kim okursa Allahu teâlânın lûtfu ile hasretine kavuşur ve bütün mahlûkatın gözüne şirin görünür.


13) RA’D sûresini, her kim okursa çocuklarım görünmeyen kuvvetlerin şerrinden Allahu teâlâ hıfzeder ve ağlayan çocuğa okunsa derhal susar. Gerek okuyan ve gerekse çocukları yıldırım ve şimşekten hıfzolunurlar.


14) İBRAHİM sûresini, her kim yedi kerre okusa, Hak teâlâ okuyanın düşmanlarına fırsat vermez, ana ve babasının rizasmda bulundurur.


15) HİCR suresini, üç kerre okuyan kimse alışverişinde bereket bulur.


16) NAHL sûresini, her kim yüz kerre okursa düşmanı zafer bulamaz ve Allahu teâlânın keremi ile her türlü maksuduna nail olur.


17) İSRÂ sûresini, yedi kerre okuyanlar; gammazların, hasetçilerin şerlerinden emin olurlar, Hak teâlâ düşmanlarına fırsat vermez. (Yazılarak suyu küçük çocuklara içirilirse, fiilleri açılır.)


18) KEHF sûresini, her kim cuma günü bir kerre okursa, ertesi cuma gününe kadar bütün kazalardan, belâlardan hak teâlâ kendisini korur, âhir zaman fitnesinden, Deccal’dan ve şerlerinden emin olur, sıhhat ve afiyet ihsan buyurur.


19) MERYEM sûresini, her kim kırk bir kerre okursa, Hak teâlâ rızıklar ihsan buyurur ve yoksulluktan kurtulur.


20) TÂ-HÂ sûresini, her kim yirmi bir kerre okursa, evde kalan kız evlâdına kısmet çıkar, salih bir er nasip olur.


21) ENBİYÂ sûresini, her kim yetmiş kerre okursa, gizli korkulardan kurtulur, okumağa devam ederse Hak teâlâ kendisine salih çocuk ihsan buyurur.


22) HAC sûresini, her kim devamlı olarak okursa, kıyamet korkusundan emin olur ve ölümü de asan olur.


23) MÜ’MİNÛN sûresini, her kim devamlı okursa, Hak teâlâ kendisine salâh-ı hal, tövbe tevfik ve müyesser eyler.


24) NÛR sûresini, her kim daima okursa, Hak teâlâ kalbinde iymanını muhkem kılar ve şeytanın vesvesesinden halâs eder.


25) FURKAN sûresini, her kim yedi kerre okursa, Hak teâlâ o kulunu düşman şerrinden emin eder ve fena yerlere gitmekten korur.


26) ŞU’ARÂ sûresini, yedi kerre okuyan kimseye, Hak teâlâ bütün mahlûkatı muhabbet ettirir ve hepsi ile hoş-hal olur.


27) NEML sûresini, her kim daima okursa, Hak teâlâ o kimseyi zâlimlerin şerlerinden hıfzeder.


28) KASAS sûresini, yedi defa okuyan kimseyi, Hak teâlâ büyük bir kazadan ve büyük bir düşmandan emin kılar.


29) ANKEBÛT sûresini, her kim yazarak suyunu içerse, Allah’ın keremi ile unutkanlığı gider ve kuvve-i hafızası sıhhata kavuşur.


30) RÛM sûresini, harp zamanında zafer niyyeti ile üç kerre okursa, islâm askerine nusret-i ilâhi yetişir ve düşmanı mağlûp eder.


31) LOKMAN sûresini, yedi kerre okuyan kimsenin, maddî ve manevî hastalığı ve karın ağrısı ve benzeri illetlerine Allah şifa ihsan eder.


32) SECDE sûresini, yazarak bir şişeye koysa ve şişenin ağzını sıkıca kapattıktan sonra evin bir tarafına gömse, o ev ateşten korunur ve her türlü düşman şerrinden, emin olur.


33) AHZÂB sûresini, kırk bir kerre okuyanın, işi ticaret ve kazancı bol olur, Hak teâlâ bütün müşkillerini kolaylaştırır ve kendisine bereketini ihsan buyurur.


34) SEBE‘ sûresini, yetmiş kerre okuyan kimsenin büyük yanındaki karışık hacetini, Hak teâlâ giderir.


35) FATIR sûresini, her kim okursa görünmeyen kuvvetlerin, şeytanların ve insan şeytanlarının şerlerinden emin olur, Hak teâlâ bu sûreye devam edenlerin ömürlerine bereket verir.


36) YÂ-SİN sûresini, yetmiş kerre okuyan kimsenin muğlâk hacetleri reva olur. Ölen kimsenin, yıkandıktan sonra yanında kıraat edilse, kabrinde defni sırasında da okunsa, o cenazeye sayılarını ancak Allahu teâlânın bileceği rahmet melekleri tâbi olurlar ve o meyyitin suali asan olur, kabir azabından emin olur. Eğer, yazılarak suyu içilse, Hak teâlâ o kimsenin gönülüne öyle bir nur ihsan buyurur ki, bu nur ile gamı, kasaveti ve bütün endişeleri zail olur ve sıkıntılarından kurtulur. Akşam – sabah okunması vird edinilse, dünya fakirliğinden kurtulur, âhiret azabından emin olur ve kendisine cennette yüksek bir makam ihsan buyurulur. Zira, Resul aleyhisselâm: (Her şeyin kalbi vardır. Kur’an-ı azimin kalbi de Yâsin-i şeriftir.) buyurmuştur.
Yâsin sûresini çokça okuyun, feyzini ve bereketini yakın bir zamanda görürsünüz.


37) SAFFÂT sûresini, her kim yedi kerre okursa, kendisine rızık bereketi ihsan buyurulur.


38) SAD sûresini okumaya devam eden, şeytanın ve insan şeytanlarının şerlerinden emin olur.


39) ZÜMER sûresini, okumaya devam eden kimse, hak katında aziz olur ve kerem-i ilâhiyye nail olur.


40) MÜ’MÎN sûresini, yedi kerre okuyan kimsenin istek ve hacetini Hak teâlâ reva kılar.


41) FUSSİLET sûresini, bir kerre okuyan kimse hırsız, yankesici ve eşkiya şerrinden emin olur.


42) ŞURA sûresini, otuz üç kerre okuyan kimseyi, Allah celle düşman korkusundan emin kılar.


43) ZUHRUF sûresini, okuyan kimsenin gönlüne şeytan vesvesesi yol bulamaz.


44) DUHÂN sûresini, devamlı olarak okuyan kimselere, bütün halk muhabbet eder.


45) CÂSÎYYE sûresini, sefere çıkan bir kimse, kırk kerre okursa, seferi mübarek olur, selâmetle vatanına avdet eder.


46) AHKAF sûresini, bir kimse yazarak sandığı veya dolabı içerisine koysa, Hak teâlâ kumaşlarını güve denilen hayvanın yemesinden hıfzeder.


47) MUHAMMED sûresini, harp vaktinde her gün kırk bir kerre okurlarsa, Allahu teâlâ islâm askerine nusret, muvaffakiyet ve selâmet ihsan buyurur, düşmanlar ise kahr-ü perişan olurlar.


48) FETH sûresini, kırk bir kerre okuyan kişinin işlerini Hak teâlâ feth-i asan buyurur. Harp vaktinde, her gün MUHAMMED sûresi ile birlikte okunsa, düşman harp meydanından firar eder.
(İstiklâl savaşı sırasında, Sakarya meydan muharebelerinde, tabur imamı merhum gazi Naci Efendi, harbin en kritik bir anında bu iki mübarek sûreyi, askerler arasında bulanan hafızlara okutmuş ve bi-nusretillahi teâlâ düşman harp meydanından münhezim ve perişan bir halde mağlûp olarak firar etmiştir. O günden sonra da, hiç bir tarafta tutunamayarak İzmir’den denize dökülmüşlerdir. Hadiseyi, merhum Naci Efendiden bizzat dinlemiş bulunuyorum. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasi’a..)


49) HUCURAT sûresini, derdine derman bulamayan kimse, yedi kerre okuyacak olursa, Allah celle o kulunun derdine derman verir ve kendisini sıhhatine kavuşturur.


50) KAF sûresini, her cuma gecesi üç kerre okuyan kimsenin, gözü nurlanır, görme hassası asla azalmaz, daima gözü aydın ve mesrur olur.


51) ZÂRÎYAT sûresini, kıtlık vaktinde yetmiş kerre oku-salar, Hak teâlâ lûtfu ile o kıtlığı giderir, bolluk ve ucuzluk verir, bütün ekinler bereketli olur.


52) TÛR sûresini, üç kerre hastaya okusalar, Allahu teâlâ sıhhatini iade eder. Geçimsiz eşlere okusalar, karı-koca arasında ülfet ve muhabbet ihsan eder.


53) NECM sûresini, yirmi bir kerre okuyan, matlûp ve maksuduna nail olur.


54) KAMER sûresini okuyan, korktuğundan, emin olur, korktuğu kimsenin şerrinden kurtulur.


55) RAHMAN sûresini okuyanın gönlü mesrur olur, evinde ve ticaretinde bereket olur.


56) VAKIA sûresini okuyanı, Allah celle zengin ve bay eyler. Nâmerde muhtaç kalmaz. Kendisine ululuk ihsan buyurur. (Dünya zenginliği isteyenler, bu sûre-i celileyi her gün akşam ile yatsı arasında okumağa devam etsinler. Yakın bir zamanda faydasını görürler.)


57) HADİD sûresini, yetmiş kerre okuyanın işi açılır, gücü artar, sıkıntılardan halâs olur.


58) MÜCADELE sûresini, bir kimse bir avuç toprak üzerine üç kez okusa ve düşmanı üzerine saçsa, bi-iznillah düşmanı münhezim olur.


59) HAŞR sûresini, hacet için üç kerre okuyanın ne muradı varsa Hak teâlâ acilen verir.


60) MÜMTEHİNE sûresini, vird ederek daima okuyanın gönlündeki nifakı, Allah celle giderir.


61) SAF sûresini, üç kerre okuyarak üstüne üfürene, düşman zafer bulamaz.


62) CUMA sûresini, dargın olan karı-kocaların aralarını bulmak için İslahları niyyetine beş kerre okurlarsa, karı-koca barışır ve birbirlerine muhabbet ederler.


63) MÜNÂFIKUN sûresini, yüz kerre okuyan kimse, gammaz ve hasetçilerin dillerinden emin olur.


64) TEGABUN sûresini, yedi kerre okuyanın, sakladığı eşyayı Hak teâlâ hıfzeder.


65) TALÂK sûresini, yedi kerre okuyan kötü avrat şerrinden emin olur, borçlu ise borcundan kurtulur, ummadığı yerden zengin olur.


66) TAHRİM sûresini, karı-kocanm iyi geçinmeleri için okurlarsa, maksatlarına nail olurlar.


67) MÜLK sûresini, yedi kerre okuyan belâlardan emin olur, kaybettiği şeyi bulur. Akşam-sabah devam eden, kabir azabından kurtulur, kabir suallerine cevabı asan olur.


68) KALEM sûresini, on kerre okuyanın, haceti reva olur ve isabeti ayndan (göz değmesi) Hak teâlâ kendisini korur.


69) HAKKA sûresini, okuyanın düşmanı defolur ve düşman şerrinden kurtulur.


70) MEARİÇ sûresini, on kerre okuyan kimse kıyamet korkularından emin olur.


71) NUH sûresini, bir kerre okuyanın düşmanı red ve def’olur.


72) CİN sûresini, yedi kerre okuyan kimse nazardan, cin ve şeytan şerrinden, fena sözlerden emin olur. Küçük çocuklar da, her türlü kötü hallerden ÜMMÜ SIBYAN denilen manevî hastalıktan korunur.


73) MÜZEMMİL sûresini, korkak çocuk üzerine okurlarsa, korkusu zail olur.


74) MÜDESSİR sûresini okuyan bütün fenalıklardan emin olur.


75) KIYAME sûresini okuyan ve devam eden kişi, kıyamet zorluklarından kurtulur.


76) DEHR sûresini, yedi kerre okuyan kimse, bilcümle şerlerden emin olur, Ehl-i-beyt-i Mustafa’ya komşu ve şefaatlerine nail olur.


77) MÜRSELÂT sûresini okuyan-kimse iftiralardan kurtulur.


78) NEBE’ sûresini, her gün ikindiden sonra okuyan kimse, kabir karanlığı görmez, kabri bu sûre-i celilenin nuru ile nurlanır.


79) NÂZÎ’AT sûresini devamlı okuyan kimse, ölüm acısı duymaz, son nefesinde canını kolaylıkla Hazreti Melek-ül-mevt’e teslim eder.


80) ABESE sûresini, bir haceti için üç kerre okuyanın bi-avnihi teâlâ haceti reva olur.


81) TEKVİR sûresini okuyan cümle mahlûkat-ı ilâhiyyeye heybetli görünür.


82) İNFİTAR sûresini, devamlı okuyan kimse son nefesinde tövbe ve tevfik ile göçer.


83) MUTAFFÎFİYN sûresini, yedi kerre okuyan kimsenin, ticaret ve kazancı bereketli olur.


84) İNŞİKAK sûresini, doğumu güç olan kadına doğumu esnasında yazıp suyunu içirirlerse, doğum meşakkatinden halâs olur.


85) BÜRÛC sûresini, yirmi bir kerre okuyan kimse, düşman şerrinden halâs olur.


86) TÂRİK sûresini, üç kerre okuyan kimse, cinlerin, şeytanın, hırsızların ve haram yiyenlerin şerlerinden halâs olur.


87) ALÂ sûresini yazarak meyve bahçesine asan kimsenin, bağ ve bahçesine asla zarar gelmez.


88) GAŞlYYE sûresini, her kim yel ve diş ağrısı içim okursa, bunlardan kısa zamanda kurtulur.


89) FECR sûresini, okuyan büyüklerin gazabından emin olur.


90) BELED sûresini, bütün manevî hastalıklara ve has-satan göz ağrısına okurlarsa, derhal def’olur.


91) ŞEMS sûresini, yirmi bir kerre okuyan, bütün korkulardan emin olur.


92) LEYL sûresini, yedi kerre okuyan, gece veya gündüz bütün korkulu yerlerden ve korkulardan emin olur.


93) DUHÂ sûresini, kırk bir kerre okuyanın çalınmış malı eline geçer.


94) İNŞİRAH sûresini, yeni elbise giydiği gün üç kerre okuyana, giydiği elbise mübarek olur. Saçını ve sakalını tararken okursa, asla fakirlik görmez.


95) TIYN sûresini, yetmiş kerre okuyan, bütün mahlûkatın gözüne güzel görünür.


96) ALÂK sûresini, büyükler huzuruna varacak olan kimse yedi kerre okursa haceti verilir ve kendisi mükerrem tutulur.


97) KADR sûresini, ramazan gecesi bin kerre okuyan, Allahu sübhanehu ve teâlâyı rüyasında görür, pazartesi gecesi beş yüz defa okuyan Nebiyyi ekremi mâna âleminde görür ve bağlı işleri fetholur.


98) BEYYÎNE sûresini okuyan düşman şerrinden emin olur.


99) ZİLZÂL sûresini, kırk bir kerre okuyanın düşmanları münhezim ve perişan olur.


100) ÂDİYAT sûresini okumaya devam eden kimse, isabet-i ayndan yani şer nazardan emin olur.


101) KARİ’A sûresini, iki kişinin aralarını islâh için okurlarsa, sulh ve selâmetle neticelenir.


102) TEKÂSÜR sûresini, her gün okuyan kabir azabından emin olur.


103) ASR sûresini, yetmiş kerre okuyanın sıkıntıları def olur.


104) HÜMEZE sûresini, yirmi bir kerre okuyan gammaz ve hasetçilerin şerlerinden halâs olur.


105) FİL sûresini, akşam ile yatsı arasında iki yüz elli kerre okuyanın düşmanı def’olur.


106) KUREYŞ sûresini, yedi kerre okuyan kimse, kendisine fenalık edebilecek kişinin korkusundan emin olur, yiyecek ve içeceğe okunur ve üflenirse bereketli olur.


107) MA’UN sûresini, kırk bir kerre küçük çocuk üzerine okurlarsa Hak teâlâ o yavruyu âfetlerden ve beliyyelerden hıfzeder.


108) KEVSER sûresini, bin kere okuyan kimse Kevser şarabından Resûl-ü ekremin mübarek elleriyle içmek nasip olur.


109) KÂFİRUN sûresini, günde üç kerre okuyan, bütün belâlardan emin olur.


110) NASR sûresini, üç kerre okuyanın iymanım Hak sübhanehu ve teâlâ şeytanın şerrinden saklar, âhirete iyman ile göçer.


111) TEBBET sûresini, bin kerre okuyan düşmanlarına galip gelir.


112) İHLÂS sûresini, haksız olarak hapsedilenler için bin kerre okurlarsa, Hak teâlâ o kimseyi hapisten halâs eder.


113) FELAK sûresini, her namaz sonunda üç kerre okuyan kimse, semavî belâlardan ve dünya kazalarından emin olur.


114) NÂS sûresini, FELÂK ile birlikte her namazın sonunda üçer kerre okuyan kimse, âfat-ı semaviyye ve araziy-yeden ve cümle belâlardan, hasetçilerin şerlerinden ve gammazların dillerinden, kötü nazardan, büyücülerden ve sihirden ve hiylekârların hiyle ve mekirlerinden, cin ve şeytanların vesvesesinden korunurlar.