Nazar için Okunan Sure ve Dualar

Nazar için Okunan Sure ve Dualar

Nazar için Okunan Sure ve Dualar
Nazar için Okunan Sure ve Dualar

Nazar için en müessir dua, Felâk ve Nas sureleridir.

Bu sureleri üçer defa üzerinde nazar olan kimseye okunursa, nazar, inşaallah kalkar. Çünkü Peygamberimizin (asm) bu sureleri torunları Hasan ve Hüseyin’e okuduğu rivayetleri var. Bir dağın üzerinde olan bir bulut nasıl ki rüzgârın tesiriyle akıp gidiyorsa, okunan bu surelerle kişi üzerindeki nazar sıkıntısının da kalkıp gittiği rivayetle sabittir.

Nazar değmesine karşı okunan bir diğer ayet de şudur:

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. “Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiüzzikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Vemâ hüve illâ zikrun lil âlemîn.”

Meali: Ey Resulum! O kâfirler, az kaldı ki, (çıkası) gözleriyle seni devireceklerdi. Sana çatlatacak gibi çok hain bir bakışla baktılar.
Bu ayetler göz değmesine karşı okunur. Bir çok İslâm âliminin, göz değmesine karşı bu ayetleri okudukları görülmüştür.

Peygamberimiz (asm) buyuruyorlar ki: “Ölenlerin çoğu nazar yüzünden ölür. Zira nazar, develeri tencereye, insanları mezara kor.”

Başka bir rivayette de, “Şu mezarlıkta yatanların yarısı nazardan gittiyse, inanın” buyurmaktadır.

Nazara gelmemek için mutlaka dua mahiyeti taşıyan sureler okumak; yani Kur’ân okumak, Cevşen okumak, Ayete’l-Kürsî, Felâk, Nas ve Fatiha surelerini okumak lâzımdır. Bu duaları devamlı okuyan kimselere nazar kolay kolay isabet etmez, etse de fazla tesiri olmaz. Çünkü bu dualar bir nevi kalkan vazifesi görmektedir, zırh vazifesi görmektedir.

Nazar için şu dua da okunur:

Okunuşu: “Bismillahi Allahümme ezhib harrahâ ve berdehâ ve habesehâ.”

Meali: Allah’ın adıyla. Allah’ım, şunun gözünün hararetini soğukluğunu ve çürütmesini tamamen yok et, önle.

Sonra okuduğu kişiye, “Kum bi iznillâhi Taalâ” (Allah Taalânın izniyle hemen kalk!) denir.

Bu dua da nazar değmesine karşı okunur:

Okunuşu: “Uîzükümâ bikelimatittâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.”

Meali: İkiniz için de (Hasan ve Hüseyin) bütün şeytanların, zehirli mahlûkatın ve nazarı isabet eden kötü gözden (göz değmesinden) Allah Taalânın noksansız kelimelerine sığınırım.”

Hz. Cebrail’in Hz. Muhammed’e okuduğu dua

Okunuşu: “Bismillahi erkîke vallâhu yeşfîke min külli dâin ye’tîke min şerrinneffâsâti fil ukadi ve min şerri hâsidin izâ hasede.

Meali: Allahu Taalânın ismiyle, seni muhafaza ederim, Allahü Taalâ, sana gelen her türlü hastalıktan, düğümlere üfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden ve hasetçinin haset etmek istediğinde şerrinden seni korusun, sana şifalar versin.

Peygamberimiz (asm) Hz. Ebu Hureyre’ye (r.a) hitaben şöyle buyurdu:

Okunuşu: “Elâ erkîke bi rukyetin rekânî bihâ cibrîlü tekûlu: Bismillâhi-terkî bihâ selâse merrâtin.”

Meali: Yâ Ebu Hüreyre! Cebrail’in okuyup ta beni koruduğu bir duayı sana bildireyim mi? Şöyle dersin: Allahü Tealânın ismiyle, seni muhafaza ederim. Allahü Tealâ, sana gelen her türlü hastalıktan, düğümlere üfleyenlerin (büyücüler) şerrinden ve hasetçinin haset etmesindeki şerrinden seni korusun, sana şifalar versin.