Nikah Duası ve Nikah nasıl kıyılır?

Nikah Duası ve Nikah nasıl kıyılır?

Nikah Duası ve Nikah nasıl kıyılır
Nikah Duası ve Nikah nasıl kıyılır

Okunuşu: “Elhamdulillâhillezî zevecel ervâha bi’l-eşbâh. Ve ehallen nikâha ve harreme’s-sifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ Resulinâ Muhammedinillezî beyne’l-harame ve’l-mübâh. Ve alâ âlihi ve eshâbihi’l-lezîne hüm ehlü’s-selâhi vel felâh.

“Eûzübillahimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

“Ve enkihû’l-eyâmâ minküm ve’s-salihîne min ibâdiküm ve imâiküm in yekûnû fukarâe yüğnihimullâhu minfadlihi vallâhu vâsiun alîm.(Sadakallâhulazîm)

“Ve kâle Resulullâh (asm). ‘Ennikâhu sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî. (Sadakaresulullah)”

Meali: Ruhları benzerleriyle birleştiren, nikâhı helâl, zinayı haram kılan Allah’a hamd olsun. Haram ve mubahı açıklayan elçimiz Muhammed Aleyhisselâma ve onun line, salah ve kurtuluş ehli olan Ashabına salât ve selâm olsun.

“Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah lütfuyla, onların ihtiyaçlarını giderin. Allah her şeyi hakkıyla bilir.” (Nur Suresi: 32.) Yüce Allah doğru söylemiştir.

“Allah Resulü Sallâllahu Aleyhi ve Sellem, ‘Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benim yolum üzere değildir’ buyurdu. Resulullah doğru söyledi.”

Nikah Nasıl Kıyılır?

Nikâhı kıyan ehliyetli kişi, yukarıdaki duaları bitirip ayeti ve hadisi okuduktan sonra sonra kıza döner ve şu soruyu sorar:

“Bismillâhi ve alâ sünneti Resulillâhi. Allah’ın emri, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) sünneti ve imamımız İmam-ı Azam Hazretlerinin içtihadı üzere, hazırda bulunan şahitlerin şahadetiyle, filan hanım (kızın ismini söyler); siz, filan oğlu filanı (erkeğin ana adı ile erkeğin kendi adını söyler) şu kadar mihr-i müeccel ile eş olarak kabul ettiniz mi? (Vekil varsa vekile, “Vekâletiniz sebebiyle verdiniz mi?” diye sorar.)”

Kız, “Evet kabul ettim (vekil ise “Verdim”) derse, bu defa erkeğe döner ve şu soruyu sorar:

“Bismillâhi ve alâ sünneti Resulillâhi. Allah’ın emri, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) sünneti ve imamımız İmam-ı Azam Hazretlerinin içtihadı üzere, hazırda bulunan şahitlerin şahadetiyle filan bey (erkeğin ismini söyler); siz, filan kızı filanı (kızın ana adı ile kızın kendi adını söyler) aranızda belli olan, şu kadar mihr-i müeccel ile eş olarak kabul ettiniz mi? (Vekil varsa vekile, “Vekâletiniz sebebiyle verdiniz mi?” diye sorar.)”

O da, “Evet” dedikten sonra bu durum üçer defa tekrar edilir. Nikâhı kıyan kişi şahitlere dönerek, “Siz de bu nikâha hüsn-i şahadette bulunuyor musunuz?” diye sorar. Onlar da, “Evet” derlerse, nikâhı kıyan kişi, “Ben de sizin nikâhınızı kıydım” der ve şu duayı okur:

Okunuşu: “Allahummec’al hâzâ’l-akde meymûnen ve mübâraken. Vec’al beynehumâ ülfeten ve mehabbeten ve kararan. Velâ tec’al beynehumâ nefraten ve fitnete ve firâran. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne deme ve Havva. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin (asm) ve Hatîcetü’l-Kübrâ (radıyallahuanha). Ve kemâ ellefte beyne Aliyyin (ra) ve Fâtimetü’z-Zehra (radıyallahuanha). Allahümme a’tı lehümâ evlâden sâlihan ve rızkan vâsian ve ömran tavîlen.”

Meali: “Ya Rabbi! Bu yapılan nikahı her iki tarafa mübarek eyle ve kabul et. Bu evlenen kimselerin aralarına nefret ve fitne gibi şeyleri koyma.

“Allah’ım! Hz. dem’e ve Hz. Havva’ya vermiş olduğun ülfet ve yakınlığı ve Hz. Muhammed (asm) ve Hz. Hatice Validemize, Hz. Ali (kv) ve Hz. Fatıma-i Zehra’ya verdiğin ülfet ve sevgiyi bu iki kimseye de ihsan eyle.

Okunuşu: “Rabbenâ heb’lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyatinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lil müttakînâ imâmen. Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamer’Rahimîn.

“Bi hürmeti Tâhâ ve Yâsin vel hamdülillâhi Rabbil âlemîn.” Amin.
Meali: Rabbimiz! Bizlere, çoluk çocuğumuza esenlik ve güzellik ver. Ve bizleri iyi kulların arasına kat. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Merhametlilerin en merhametlisi hürmetine. Taha ve Yasin hürmetine. Hamd ve sena âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Ayrıca şöyle bir dua da eklenebilir:

“Allah’ım, bu (gençlere) hayırlı evlât, bol rızık ve uzun ömür ihsan eyle.
“Yâ Rabbi! Yapılan bu nikâhı kabul eyle. Huzurunda nikâhlanmış bu iki insanı ömürleri boyunca mutlu ve bahtiyar eyle.
“Yâ Rabbi! Bu insanların vücutlarına sıhhat ve âfiyet ihsan eyle. Kendilerine salih evlâtlar verip anne ve babalarına, vatanlarına ve dinlerine hayırlı olmalarını ihsan eyle. Bu iki kardeşimize her iki cihanda mutluluklar ihsan eyleyip, en sevgili kulların arasına ilhak eyle. Amin”