Şavaşta, Gazalarda, Seferde Okunan Fethi Müyesser Kılan 5 Ayetler ve Sırları

Şavaşta, Gazalarda, Seferde Okunan Fethi Müyesser Kılan 5 Ayetler ve Sırları

Şavaşta, Gazalarda, Seferde Okunan Fethi Müyesser Kılan 5 Ayetler ve Sırları
Şavaşta, Gazalarda, Seferde Okunan Fethi Müyesser Kılan 5 Ayetler ve Sırları

BEŞ AYETLER VE SIRLARI

1. Bismillahirrahmanirrahiym* E lem terailel melei min beni israile min ba’di musa iz kalu li nebiyyin lehümüb’as lenameliken nükatil fi sebilillahi kale hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtalü ellatükatilu kalu ve ma lena ella nükatile fi sebilillahi ve kad uhricna mindiyarina ve ebnaina felemma kütibe aleyhimül kıtalü tevellev illa kalilenminhüm vallahü aliymün biz zalimin*

2. Bismillahir rahmanir rahiym*Le kad semiallahü kavlellezine kaluinnellahe fakıyrun ve nahnü ağniya* Se nektübü makalu ve katlehümül enbiyae bi ğayri hakkın ve nekulüzuku azabel harıyk*

3. Bismillahirrahmanirrahiym* E lem tera ilellezine kıylelehüm küffü eydiyeküm ve ekıymüs salate ve atüz zekate felemma kütibe aleyhimülkıtalü iza ferikun minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeten ve kalu Rabbena lime ketebte aleynelkıtale lev la ahhartena ila ecelin karibin kul metaud dünya kaliylün velahıratü hayrun li menitteka ve la tuzlemune fetila*

4. Bismillahir rahmanir rahiym* Vetlü aleyhimnebeebney ademe bil hakkı iz karraba kurbanen fe tükubbile min ehadihima ve lemyütekabbel minel ahari kale le aktülenneke kale innema yetekabbelüllahü minelmüttekıyn*

5. Bismillahirrahmanirrahiym* Kul men rabbüs semavati vel erdıkulillah* Kul efettehaztüm min dunihi evliyae la yemlikune li enfüsihim nef’anve la darran kul hel yestevil a’ma vel besıyru em hel testeviz zulümatü vennuru em cealü lillahi şürakae haleku kehalkıhi fe teşabehel halku aleyhim*Kulillahü haliku külli şey’in ve hüvel vahıdülkahhar*

Sırları: İmam-ı Buni Hazretleridiyor ki:“Kur’an-ı Kerim’de tesiri büyük öyle beş ayet vardır ki, okuyanı Allah’ın izni ilekorkulan şeylerden emin kılar, bütünelem verici şeylere ve hastalıklarakarşı koruyucu bir manevikalkan vazifesi görür.” Selman-ıFarisi(r.a.)’dan rivayetle:“Ya Resullah! Hayatım boyunca çok günah işledim. Neredeyse ömrüm dahi sona erecek.Banabir şey öğret ki, ömrüm uzun olsun,günahlarım mağfiret olsun ve muradım hasıl olsun” dediğinde Resulüllah(s.a.v.) bu beş ayeti kerimeyi öğretti ve buyurdular ki:“Bir kimse bu beş ayeti kerimeleri okursa ve üzerinde taşırsa, ömrü uzun olur, günahı mağfiret olunur ve muradı hasıl olur.”Bu ayeti yazıp da üzerinde taşıyan kimseler, insanlar arasında hürmet görürve nazardan korunurlar.Hazreti İbn-iMes’ud (r.a.)’dan rivayetle:“Allah Rasulü (s.a.v.) ayat-ı hamse’yihazerde, seferde, gazalarda okurdu.Allahü Teala ona her seferinde yardım ettive fethi müyesser kıldı.