Yer ve Gök Afetlerinden Beladan Kurtaran 7 Ayetler ve Sırları

Yer ve Gök Afetlerinden Beladan Kurtaran 7 Ayetler ve Sırları

Yer ve Gök Afetlerinden Beladan Kurtaran 7 Ayetler ve Sırları
Yer ve Gök Afetlerinden Beladan Kurtaran 7 Ayetler ve Sırları

“Bu ayetleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden,belalardan, düşmanın şerrinden, sihirbazın sihrinden bu duanın bereketiyle emin olursun.”

YEDİ AYETLER VE SIRLARI

1.Bismillahirrahmanirrahiym* Kul lenyüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelilmü’minun*

2.* Bismillahirrahmanirrahiym* Ve in yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu* Ve in yüridke bi hayrin fela radde li fadlihi yüsiybü bihi men yeşaü min ıbadihi ve hüvel ğafurur rahiym

3.*Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahirizkuha ve ya’lemü müstekarraha* Ve müstevdeaha küllün fi kitabin mübin

4.*Bismillahirrahmanirrahiym* İnni tevekkeltüalellahi rabbi ve rabbiküm* Ma min dabbetin illa hüve ahızün bi nasıyetiha*İnne rabbi ala sıratın mustekıym

5.*Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ke eyyin min dabbetin la tahmilürizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiy’ul alim

6.*Bismillahirrahmanirrahiym* Ma yeftehıllahü lin nasi min rabbetin fe la mümsikeleha ve ma yümsik fe la mürsile lehu min ba’dihi ve hüvel azizül hakiym

7.* Bismillahirrahmanirrahiym* Ve leinseeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah* Kul efe raeytüm mated’une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrıhi ev eradeni bi rahmetin hel hünnemümsikatü rahmetihi kul hasbiyellahü aleyhi yetevekkelül mütevekkilun

Sırları: Ka’bülAhbar (r.a.) buyuruyor ki: “Bu ayetleri okuduğun takdirde yer ve gök afetlerinden,belalardan, düşmanın şerrinden, sihirbazın sihrinden bu duanın bereketiyle emin olursun.”