Şeytandan Korunma Duası

Şeytandan Korunma Duası 

Şeytandan Korunma Duası
Şeytandan Korunma Duası

İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın Üd’u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühıbbül mu’tedın Ve la tüfsidu fil erdı ba’de ıslahıha ved’uhü havfev ve tamea inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın.”  

Şeytandan Korunma Duası Arapça

Manası: “Şüphesiz ki Rabbimiz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istiva eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır (c.c.). Bilesin ki, yaratmak da emretmek de O’na (c.c.) mahsustur. Âlemlerin Rab’i Allah (c.c.) ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Bilesin ki O (c.c.), haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (c.c.) korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın (c.c.) rahmeti çok yakındır.” (Arâf/54/56)

İmran Bin Hureyr, Ebû Meclez’den rivayet ediyor:

Kim şeytanın şerrinden korkarsa; "Radîtü billahi Rabben, vebi’l-İslâmi dinen, ve bi Muhammedin nebiyyen ve bi’l Kur’ân-i imâmen ve hükmen." desin.

Manası: “Rab olarak Allah’ı (c.c.) din olarak İslam’ı, peygamber olarak Hazreti Muhammed’i (s.a.v.) ve kendime rehber ve hüküm kaynağı olarak Kur’an’ı seçtim ve razı oldum.”

Şeytandan Korunma Duası

"Rabbena lâ tüziğ kulûbena, ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ min ledünke
rahmeten inneke entel vehhâb. Îlâhî nercü rahmeteke ve nahşâ azâbeke.
Allâhumm’ahfaz imanena mineşşeytanirracîmi fi cemi’i umrina siyyemâ min selbihi vaktennezği bi bereketi Kur’anil-Azîmi ve bihürmeti Resûlikel-Kerîmi bi rahmetike yâ erhamerrâhimîne.Allâhumme yâ veliyyel islâmi, mütemessiken bil islâmi hattâ nelkâke bihi"

Türkçe Anlamı: Ey bizim Rabbimiz, Sen bizi doğru yola hidâyet ettikten sonra kalblerimizi şek ve şüpheye meylettirme. Senin indinden yalnız rahmet olan istikamet üzere olmamızı nasib et. Muhakkak Sen herkesin muradlarını vericisin. Allah’ım, rahmetini umar ve azabından korkarız.
Allah’ım, Kur’an-ı Azim’in bereketiyle ve Rasûl-i Ekrem’in hürmetiyle bizim imanımızı ölüm gelip çatıncaya kadar bütün ömrümüz boyunca lanetlenmiş şeytandan muhafaza eyle, lutuf ve kereminle yâ Erhamerrâhimin. Allah’ım, ey İslâm ‘ın koruyucusu, Sana kavuşuncaya kadar bizi İslam ‘dan ayırma.

Şeytan'dan Söz Edildiğinde,şeytandan ve şeytanın Düşmanlığından ve Tuzaklarından Allah'a Sığınınca Okuduğu Dua;

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاط۪ينِ. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ

De ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından ve vesveselerinden sana sığınırım! Onların yanıma gelmelerinden de sana sığınırım ey Rabbim!” (Mü’minûn, 97-98)

Allah'ım! Kovulmuş Şeytan'ın vesveselerinden, hile ve düzenlerinden, sözlerine aldanıp tuzaklarına düşmekten, bizi itaatinden çıkarıp saptırmaya yeltenmesinden, bizi sana isyan ederek alçaltmaya göz dikmesinden, bize güzel gösterdiğini güzel görmekten, bizim için hoşlanmadığı şeylerin bize ağır gelmesinden sana sığınırız.

Allah'ım! Sana kulluk etmekle onu bizden kovup uzaklaştır. Senin sevgini elde etme gayretimizle şeytanı hor ve zelil kıl. Bizimle onun arasında yırtıp parçalayamayacağı bir perde, delip geçemeyeceği bir engel oluştur.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Şeytan'ı bir kısım düşmanlarınla meşgul ederek bizden alıkoy. Güzel denetiminle bizi şeytandan koru. Haince davranışlarına karşı bize kifayet et. Sırtını bize çevirerek bizden uzaklaşmasını sağla; bir daha çevremizde ayak izlerine rastlamayalım.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve Şeytan'ın saptırmasına karşın bizi hidayetten faydalandır. Şeytanın azdırmasına karşın bizi takvayla donat. Bizi onun helâk yolunu değil, (senin) rüşt yolunu katetmeye muvaffak kıl.

Allah'ım! şeytanın kalplerimize girişini engelle; sahip olduğumuz şeylerde onun için bir yer ayırma.

Allah'ım! Şeytanın güzel göstermeye çalıştığı batılı bize tanıt. Tanıttıktan sonra da bizi ondan koru. Şeytanı nasıl kandırabileceğimizi bize öğret. Şeytana karşı nasıl hazırlıklı olabileceğimizi bize ilham et. Bizi ona güvenme gafleti uykusundan uyandır. Yardımını esirgemeyerek bizi ona karşı muvaffak eyle.

Allah'ım! Kalplerimize şeytanın amelini yadsımayı içir. Hilelerini bozabilmek için lütfunu bizden esirgeme.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve şeytanın sultasını bizden çevir; ümidini bizden kes; bize tamah etmesine izin verme.

Allah'ım! Muhammed ve Âline salât eyle ve babalarımızı, annelerimizi, çocuklarımızı, eşlerimizi, yakınlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı ve tüm mümin erkek ve kadınları Şeytan'a karşı sağlam bir yere, koruyucu bir kaleye ve ulaşılmayacak bir sığınağa al. Onlara, kendilerini şeytandan koruyacak zırhlar giydir. Onlara, şeytana karşı etkili olacak silâhlar ver.

Allah'ım! Rububiyetine tanıklık eden, vahdaniyetinde kuşkusu olmayan, ubudiyetin (kulluğun) hakikatiyle Şeytan'a düşmanlık eden ve Rabbanî (İlâhî) ilimleri öğrenmekte şeytana karşı senden yardım isteyen herkesi bu duamın kapsamına al.

Allah'ım! Şeytanın düğümlediğini çöz; bitiştirip birleştirdiğini yar, ayır; tedbirini boz; azmettiği zaman ona engel ol; sağlamlaştırdığını yık.

Allah'ım! Şeytanın ordusunu hezimete uğrat; düzenini boz; kalesini yık ve burnunu yere sür.

Allah'ım! Bize şeytanın düşmanlarının saflarında yer ver; dostlarının arasından çıkar; tutkularımıza uymamızı istediği zaman ona itaat etmeyelim; çağırdığı zaman davetine icabet etmeyelim; emrimizi dinleyenlere, ona düşmanlık etmeyi emredelim; nehyimize uyanları, şeytana uymaktan sakındıralım.

Allah'ım! Nebilerin sonuncusu, resullerin efendisi Muhammed'e ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salât eyle; bizi, çoluk çocuğumuzu, kardeşlerimizi ve tüm mümin erkek ve kadınları sığındığımız şeylerden koru. Korkusundan, senden güvence dilediğimiz şeylerden bize güvence ver; dualarımızı işit; gaflet ettiklerimizi bize ver; unuttuklarımızı bizim için koru ve böylece bizi salihlerin derecelerine, müminlerin mertebelerine ulaştır. Âmin ya Rabb'el-âlemin