Yüzde Yüz Etkili Yardım Duası

Yüzde Yüz Etkili Yardım Duası

Yüzde Yüz Etkili Yardım Duası
Yüzde Yüz Etkili Yardım Duası

Yardım duası tüm müminlerin bilip sık sık okuması gereken mucizevi etkilere sahip bir duadır. Bu dua vesilesiyle ve Allah’ın takdiri ile çok zor durumlardan kurtulan sayısız insanın rivayeti mevcuttur.

Yardım duası aslında Tevbe suresinin 51. ayetinin okunması ile yapılmaktadır. Fakat yardım istenecek konuya dair hitaben söylenecek esmalar değişmektedir. Yani yardım duası, konuya göre seçilecek “doğru esma” ile bu “ayeti kerime”nin usul ve adabına uygun okunması ile yapılmaktadır.

Yazımızda yüzyıllardır okunan ve Allah’ın izni ile sayısız kere faziletlerine tanık olunan bu dua hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Ancak duanın sözlerine geçmeden önce elzem olan kimi bilgilere değinmek gerekmektedir:

Yardım duası için yalnız ve ancak Allah’a el açmak

Bazı kaynaklarda yardım duası edilirken din büyüklerine veya kimi kutsal kavramlara hitaben dua edileceğine dair bilgiler verilmektedir. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Çünkü dua yalnızca Allah’a yapılabilir. Allah dışındaki hiçbir varlığa konumu her ne olursa olsun niyazda bulunulamaz.

Yalnız Allah’tan yardım isteneceğine dair şu ayeti kerimelerde çok net hükümler vardır:

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha- 5)

Hayır! Yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır. (Âl-i İmrân- 150)

Her iki ayette de açıkça görülmektedir ki dua edilecek yegane varlık Allah’tır ve Allah duaları layıkıyla işitecek olandır. Aksi takdirde hareket ederek aracılar kılmak -Allah korusun- kişiyi şirke bile götürebilir. Tabi bazı mekanların manevi havası ile bazı zatların ilim ve irfan güçleri bambaşka bir konudur.

Yardım duasının usul ve adabı

Yardım duasında bulunacak kişinin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Her şeyden önce kişi kesinlikle abdest almalıdır. Zira abdest hem ruhi hem de bedensel arınmadır. Abdest almak kişiyi huşu içinde dua etmeye hazırladığı gibi duaya gösterilen ciddiyetin de işaretidir.

Yardım duasında bulunacak kişi yalnız bir ortamda dua etmeli ve mümkünse duanın en fazla icabet gördüğü gece vakitlerini tercih etmelidir. Zira Kuran-ı Kerim’de gece yapılan duaların daha etkili olduğunu vurgulamaktadır. (Müzzemmil suresi 6. ayet)

Yardım duası öncesinde sadaka vermek ve ihtiyacı olan bir müminin elinden tutmak duanın kabulünü kolaylaştırır. Çünkü İslami düşüncede “Yardım eden, yardım görür.” düsturu çok önemli bir yer teşkil eder.

Dua öncesi namaz kılmak duanın işitilmesi bakımından son derece mühimdir. Zira bu konuda Kuran-ı Kerim’de şu beyanlar vardır:

“Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.” (Bakara- 45)

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara- 153)

Bu ayeti kerimeler bize yardım duası edildiğinde mutlaka namazla bunun desteklenmesi gerektiğini buyurmaktadır. Ulema alimleri de yüzyıllardır yardım duasında bulunacak kişilerin dua öncesinde 4 rekat nafile namazı kılınmasını öğütlemektedir.

Yardım duasının sözleri ve yardım istenecek konuya göre hitap edilecek esmalar

Yardım duasında hangi konuda dua edilecekse farklı esmalarla Allah’a hitap edilir. Elbette ki buradaki tüm güzel isimler yüce Allah’ındır ve Allah, kulunun niyetlerini de bilir. Fakat dualarda usul ve adap vardır ve seçilecek esma da bu anlamda son derece önemlidir.Hangi esmanın hangi konuda ifade edileceği şöyle izah edilebilir:

Er-Rahman esması

Maddi sorunlarla ilgili konular için

El- Melik esması

Devrin yöneticileri, amirler ve hakimlerle alakalı konular için

El-Kuddüs esması

Sağlık sorunlarının halli için

Es-Selam esması

Çatışmalardan uzak durmak ve barış içinde yaşamak için

El-Basit esması

Kuraklık ve ticari iflastan kurtulmak için