Zübeyr Bin Avvam (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı


Zübeyr Bin Avvam (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

 

 

 

 

 

 

 

Hz. Zübeyr bin avvamın hayatı

Miladi 586 yılında mekkede doğdu. Ailesi Kureyş'in Esad oğullarına mensuptur. Babası Avvam, annesi ise Haşim oğulları soyundan Hz. Peygamber'in (s.a.v) halası Safiyye'dir. Hz. Ebu bekir (r.a) aracılığı ile ilk müslümanlar arasına dahil olmuş, hayatta iken Allah Rasulü (s.a.v) tarafından Cennetle müjdelenmiştir.

İslam dinini kabul ettiği sırada 24-25 yaşlarında birgenç olduğu tahmin edilmektedir. (İbn Sa'd, III, 100-102)

Zübeyr b. el-Avvam ilk Müslümanların tamamı gibi Mekke müşriklerinden baskı ve eziyetlere maruzkalmıştı. Bu sebeple M. 615 yılında Habeşisten'a gerçekleştirilen hicrete iştirak etti. Burada belli bir süre kaldıktan sonra Medine'ye göç ettiği için iki defa Mucahir olma şerefini kazandı. Allah Rasulü (s.a.v) onu Mekke'deiken Abdullah b. Mes'üd (ra) ve Talha b. Ubeybullah (r.a) ile krdeş ilan etmiş, Medine'ye hicretten sonra gerçekleşen Ensar-Muhacir kardeşliğinde de Ensar'ın Hazrec kabilesine mensup Seleme b. Selame (ra) ilekardeş olmuştur. (İbn Sa'd,III,102)

Zübeyr (ra) Mekke'nin fethinden sontra sırasıyla Hunayn savaşı, Taif muharası, ardından Tebük seferi gibi askeri faliyetlerde bulundu. Nihayet Allah Rasulü'yle (s.a.v) birlikte veda haccına iştirak etti.

Hz. Peygamber'in (s.a.v) vefatından sonra halife seçilen Hz. Ebu Bekir'e (ra) ilk biat edenlerden biri de Hz. Zübeyr'dir (ra). O, Hz. Ebu Bekir'in (ra) halifeliği döneminde siyasi ve idari hayattan geri durmayı tercih etti. Ancak Hz. Ömer'in (ra) hilafeti üstelenmesiyle birlikte fetih sahasında yeniden boy göstermeye başladı.

Hz. Zübeyr (ra) Hz. Ali'nin (ra) halife olmasından sonra meydana gelen iç karışıklıkların bastırılmaması üzerine Hz. Talha (ra) ile birlikte siyasi bir faliyete girmişti. Bu amaçla önce Mekke, daha sonra da Basra'da toplanan Müslümanlara liderlik yaptı. Hz. Aişe'nin (ra) de iştirak ettiği bu topluluk, Hz. Ali'nin (ra) Basra valisini şehirden çıkarmak suretiyle şehre hakim duruma geldiler. Onların faaliyetlerinden rahatsızolan halife Hz. Ali (ra), Basra'yı yeniden kotrol altına almak için harekete geçti. Sonuçta iki tarafın orduları bu şekilde karşı karşıya geldiler. Bu esnada yapılan görüşmelerde anlaşmaya varmış olmakla birlikte beklenmedik bir şekilde askerlerin birbirlerine saldırmalrı üzerine Cemal savaşı adı verilen çarpışmalar meydana geldi. Hicri 36 (M. 656) yılında meydana gelen ve pek çok Müslümanın ölümüne sebep olan bu savaşta Hz. Ali'ye karşı harekete geçmiş olması sebebiyle yaptıklarından pişman olarak meydanından ayrıldığı rivayet edilen Hz. Zübeyr (ra), kendisini takip eden bir Kûfe askeri tarafından namaz kılması esnasında öldürülmüştür.

Hz. Zübeyr (ra), hayatının büyük bir kısmını Hz. Peygamber (s.a.v) ile birlikte geçirmiş olmakla birlikte, ondan pek fazla hadis nakletmiştir. Bunun sebebi kendisine de sorulduğunda şöyle bir izah getirmiştir: "Ben Allah Rasulü'nden şöyle birhadis duydum: Kim ki benden yalan bir söz naklederse kendisine cehennemde yerini hazırlasın". (Buhari, İlim, 38; Müslim, İman, 112.)