Define Rüyasına Yatmak için Dua

Define Rüyasına Yatmak için Dua

Define Rüyasına Yatmak için Dua
Define Rüyasına Yatmak için Dua

Hak Teala 'nın (El Vekil) adı : Bu ad Allah 'ın azametli adlarından biridir. Bu adın hizmet Meleğinin adı, Allah 'ın selamı üzerine olsun, Hazret-i (Kehyail) dir.

Bu kerametli Meleğin buyruğu altında dört kumandan Melaike bulunmaktadır ki, bunlardan her biri 66 bin Melaikeden oluşan 66 Melaike sırasına kumanda etmektedir.
Bu Meleklerin tümü dünyadaki her şeye vekalet etmektedirler. Bunlar hazine ve definelerin bekçisi ve koruyucularıdırlar. Bu adı çokça anan kimselere bu hizmet Meleği inerek hacetini görmüş olur.

Bu adla yapılacak duanın Arapça metni Türk harfleri ile :

'' Ya Vekil! Ente-llezi tevelleyte umurül halaika ve ente-llezi kemmelte El turuka vel hakaika ve ente-llezi beyyente-ddekaika ve-rrekaika, kumte bi kiyafetil abidi ve tecelleyte fi idaretil mezidi vel iktidar. Ve leke-ttemkine vel istikrara, Es'elüke ya rabbül erbabi ve müsebbibül esbabi en terzukani ziyadeten fil kuvveti ve kemalen fil kudreti ve nuran fil izzeti ve neten fil kurba, ve re'yetü edrikü biha-ttibyane ve lisanen edrükü bihil beyan. fe entel camiül müteferrikatil umuri, ve entel kadirü ala ba'sü men fil kuburi... ''

Başka bir kaynak;

Define rüyasına yatmak için dua:Bir kimse riyazatlı olarak üç (3) gün oruç tutup,her farz namazın arkasından üç (3) defa Cin suresini okusun. Üçüncü gece rüyasında her hangi bir yerdeki gömülü olan defineyi Allah (c.c.) ın izniyle o kişiye gösterirler.

Ertesi gün o kişi oraya varıp, rüyasında gördüğü yere baksın.Daha sonra onbeş (15) defa İhlas suresini okuyup,yüz (100) defada Salavati şerife getirsin.O kişi Allah Tealanın izniyle oradaki gömülü olan define veya hazineyi bulur çıkarır.

Bir diğer kaynağa göre ise;

Hazine yerini bilmek yahut bilinipte bulunamayan bir hazineyi bulup çıkarmak isteyen kişi 1423 defa zahir adını abdest almış vaziyette zikretmeli daha sonra nur,basıt ve zahir adlarını zikrederek yatmalı uyuya kalana kadar bu adları zikre devam etmelidir.O kişiye rüyasında gizli hazinelerin yerleri gösterilir.Bu zikri daima yapmakla beraber rüyaya yatılmak için ayın beşi veya dokuzu seçilirse daha makbul ve daha etkili olacaktır.(Şems'ül maarif'den bilgiler.)