Geçimsiz komşudan kurtulma duası

Geçimsiz komşudan kurtulma duası
Geçimsiz komşudan kurtulma duası

Kötü komşudan kurtulmak için okunacak dua

Okunuşu:
“Bismillâhirrahmânirrahim
Allâhümme innî eûzü bike minerrâdi ve eûzü bike mimel hemmi vel ğammi vel ğaraki vel haremi. Ve eûzü bike min en emûte fî sebîlike müdebbiren. Ve eûzü bike min en emûte fî talebid-dünyâ.

Allâhümme innî eûzü bike min şerri mâ alimte ve min şerri mâlem a’lem. Allâhümme cennibî münkerâtil ahlâki vel a’mâli vel edvâi vel ehvâi. Allâhümme innî eûzü bike min şerril belâi ve derkiş-şekâi ve sûil kadâi ve şemâtetil a’dâi. Allâhümme innî eûzü bike minel küfri veddeyni vel fakri ve eûzü bike min azâbi cehenneme ve eûzü bike min fitnetid-deccâli.
Allâhümme innî eûzü bike min şerri sem’î ve basarî ve şerri lisânî ve kalbî ve şerri meniyyeti.

Allâhümme innî eûzü bike min câris-sûi fî dâril mukâmeti fe inne cârel bâdiyeti yetehavvelü.
Allâhümme innî eûzü bike mines-sev’eti vel ğafleti vel ayleti vez-zilleti vel meskeneti, ve eûzü bike minel fakri vel küfri vel füsûki veş-şikâki ven-nifâki ves-sum’ati ver-riyâi.
Ve eûzü bike mines-samemi vel bekemi vel cünûni vel cüzâmi vel barasi ve bi seyyiil eskâmi.
Allâhümme innî eûzü bike min zevâli ni’metike ve min tahavvuli âfiyetike ve min füc’eti nikmetike ve min cemîi sahatike.
Allâhümme innî eûzü bike min azâbinnâri ve min fitnetinnâri, ve azâbil kabri ve min fitnetil kabri, ve şerri fitnetil ğına ve şerri fitnetil fakri, ve şerri fitnetil mesîhid-deccâli , ve eûzü bike minel mağremi vel me’semi.
Allâhümme innî eûzü bike min batnin la teşbeu, ve kalbin lâ yahşau, ve salâtin lâ tenfeu, ve da’vetin lâ tüstecâbu. Ve eûü bike min şerril umri ve fitnetis-sadri.
Allâhümme innîeûzü bike min ğalebetid-deyni ve ğalebetil adüvvi ve ğalebetil adâi”