Hastalara ve hastalıklara karşı okunacak dua

Hastalara ve hastalıklara karşı okunacak dua
Hastalara ve hastalıklara karşı okunacak dua

Hastalara ve hastalıklara karşı okunacak dualar

1-)
Okunuşu:
“Allahümme Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekamen.”
Anlamı:
Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.
(Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

2-)
Okunuşu:
“Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.”
Anlamı:
Allah’ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifa bulur.
(Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

3-)
Okunuşu:
“Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.”
Anlamı:
Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana okurum.
(Müslim, Selâm 40)

4-)
Okunuşu:
“Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.”
Anlamı:
Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.
(Heysemî, X, 180)

5-)
Okunuşu:
“Bismillahirrahmanirrahim .Bismillahi ergikellahu yeşfike,ezhibil be’se Rebben nasi ve eşfi, enteşşafi,La şifae illa ,şifaüke,şifaen la yügadiru segamen amine birahmetike ya erhamerrahimin.Min külli şey’in yu’zike ve min külli aynin ve hasidin, Allahu yeşfik. Amin.”
Anlamı:
Ey Allah’ım (c.c.) Hamdın Sana Mahsus olması ve Senden başka İlah olmaması hürmetine tüm şifa bekleyen hasta kullarına dertli kullarına Hüsn-ü Hatime ve Şafi İsminle Şifalar ihsan eyle.. Sen Rahman ve Rahimsin. Biz kullarına Rahmetinle Muamele eyle. Habibin Muhammed Mustafa (s.a.v.)‘i vesile kılarak sana niyaz ediyoruz Dualarımıza icabet eyle. Ey Zülcelal vel İkram Hayy ve Kayyum Olan Allah’ım (c.c.). Amin

6-)
Okunuşu:
“Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”
Anlamı:
Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.
(İbn Hanbel, IV, 217)

7-)
Okunuşu:
“Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.”
Anlamı:
Büyük Allah’tan, büyük Arşın Rabbi Allah’tan sana şifa vermesini istiyorum!

8 )
Okunuşu:
“Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”
Anlamı:
Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

9-)
Okunuşu:
Şifa Salavatı ;
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-kulûbi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”
Anlamı:
Ey Allah’ım! kalplerin tabibi ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e, aline ve ashabına salat ve selam eyle.

10-)
Okunuşu :
Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Lâ ilahe illallâhü vahdeh. Lâ ilâ-he illallâhü vahdehû lâ şerike leh. Lâ ilâhe ülallâhü lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü. Lâ ilâhe illallâhü velâ havle velâ kuvvete illâ billâh.
Anlamı:
Allah’dan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilah yoktur, O Allah birdir, O’nun ortağı yoktur. Allah’tan başka ilah yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir.