Hizbul Bahr Duası(Dilek ve Hacet Duası)

Hizbul Bahr Duası(Dilek ve Hacet Duası)

Hizbul Bahr Duası(Dilek ve Hacet Duası)
Hizbul Bahr Duası(Dilek ve Hacet Duası)

HİZBU’L BAHR DUASININ FAZİLETLERİ;

Hizbul Bahr Duasının Duanın faziletleri oldukça çoktur.
Özellikle yatakta yatan bir hastanın şifası için üç gün boyunca yaklaşık 25 kere okunması gerekir. Eğer hastanın eceli Allah tarafından gelmemiş ise hasta en kısa zamanda İnşallah şifasını bulacaktır.


Maddi anlamda ciddi borçları olan kişinin Hizbu’l Bahr duasını hiç bırakmaması gerekir. Borçları olan şahıs 3 gün boyunca yaklaşık her gün 15 kere bu duayı bırakmadan ve ümidini kesmeden okursa borçlarını ödemek için karşısına inanılmaz imkanlar ve vesileler çıkacaktır.
Allah Teâlâ’nın lütfu kullarını çok fazladır yalnız kullar bu husus da istemeyi bilmelidir.
Gaflet dolu bir mekanın içerisinde Hizbu’l Bahr duasının okunmasında oldukça faydalar olacaktır. Ortamdaki gaflet, musibet ve uyku hali gidecektir.

Aynı zamanda bu duanın sürekli okunduğu eve afetler işlemez ve kişiler korunur.

Hizbu’l bahr duasını hiç bırakmadan her gün boyunca en az bir kere okuyan kişi suda boğulmaz, doğal afetlerden korunur, yangında yanmaz ve hırsızlıktan da emin olur.
Bir kişi günlük olarak her sabah namazının ardından bu duayı okursa, müstecap kişiler arasında değeri çok yüksek olur ve kadri yücelir.
Aynı zamanda büyünün ve cinlerin şerrinden okuyan kişi korunur.
Hiç şüphesiz ki! bu duayı hiç bırakmadan okuyan, benimseyen kişilerin, Allah Teâlâ lütfunu verir ve kimseye muhtaç bırakmaz

NOT: Bu duayı kendiniz özel uygulamak istediğiniz zaman oruçlu olmanın daha faydalı olunacağı belirtiliyor.

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM

KURAN'A BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNAN DUA:

Bir Defa Okunacak:

“Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel. Allahümme azzim ragbetî fîhi vec’alhu nûran libasarî. Ve şifâen lisadrî. Allahümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvî bihî cesedî. Verzuknî tilâvetehu ala tâatike ânâel leyli ve etrafen nehâr. Vehşurnî mean nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve âlihil ahyâr.”

Anlamı:

“Allah’ım, inzal ve nazil kıldığın Kur’an hakkı için, Allah’ım! Kur’an’a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kur’an’ı ışık yap, göğsüme Kur’an’ı şifa yap. Allah’ım, Kur’an’la dilimi zinetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur’an’la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır, gece ve gündüz Kur’an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile ve O’nun en seçkin âl ve ashabıyla birleştir.” (bk. Mecmûatu’l-Ahzab, 1/591)

7 defa Fatiha ,
21 defa Kureyş suresi
3 defa Hizbül Bahr Duası Okunacak!

HİZBU’L BAHR DUASI

Euzu billahi mineş-şeytanir racim. Bismillahir-rahmanir-rahim.

Allahümme ya aliyyü, ya azimü, ya alim. ente rabbi ve ilmüke hasbi
feni’ merrabbü rabbi ve ni’mel-hasbü hasbi.

Tansuru men teşaü ve entel azizür-rahim nes-elükel-i smete fil-harekati ves-sekanati vel-kelimati vel-iradati vel-hatarati aniz-zünnüni veş-şüküki vel evhami ves-satırati lil-kulubi an mütaleatil-guyub

Fekadib-tüliyel-mü’münine ve zülzilü zilzalen şedida ve iz yekulul-münafikune vel-lezine fi kulubihim meradüm ma ve adenallahu ve rasulühü illa gurura

Fesebbitna ven-surna ve sahhir lena hazel-bahra kema sahharteş-şemse vel-kamera sallallahu aleyhi ve sellem ve sahhartel-bahra li-musa aleyhis-selamu ve sahharten-nara li-ibrahime aleyhis selamu ve sahhartel-cibale vel-hadide li-davude aleyhis-selamu ve sahharter-riha veş-şeyatine vel-cinne li-sülaymane aleyhis-selamu ve sahhartel-mülke vel-melekute li-muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve sahharte lena külle bahrin hüve leke fil-ardı ves-semai vel-mülki vel-melekuti ve bahred-dünya vel-ahirati ve sahharte lena külle şey’iy ya mem bi-yedihi melekutu külli şey’ Kaf-ha-ya-ayn-sad Kaf-ha-ya-ayn-sad Kaf-ha-ya-ayn-sad.

Fensurna fe-inneke hayrun-nasirin vef-tah lena fe-innekehayrul-fatihin vağ-fir lena fe-inneke hayrul-ğafirin ver-zukna fe-inneke hayrur-razıkın ver-hamna fe-inneke hayrur-rahimin veh-dina ve neccina minel-kavmiz-zalimin ve heb lena mil ledunke rihan tayyibeten sekinetev ve heb lena işen tayyibem mübareken kema hiye fi ilmike ven-şurha aleyna min hazaini lütfike ve rahmetike vah-milna biha hamlel-kerameti meas-selameti vel-afiyeti fid-dini ved-dünya vel-ahirati inneke ala kül-li şey’in kadir.

Allahümme yessir lena ümurana mear-rahati li-kulubina ve ebdanina ves-selameti vel-afiyeti fi dınina ve ddünyana ve kül lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vat-mis ala vücuhi e’daina vem-sahhüm ala mekanetihim fela yestetıunel-mudiyye ve lel-mecie ileyna ve lev neşaü le-tamesna ala a’yünihim fes-tebekus-sırate fe-enna yubsirun ve lev neşaü le-mesahnahüm ala mekanetihim femes-tetau mudiyyev la yerciun

Ya-sin vel-kur’anil-hakim İnneke leminel-mürselin Ala sıratim müstakim
Tenzılel-azırir-rahim Li-tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilün

Lekad hakkal-kavlü ala ekserihim fehüm la yü-minuun İnna cealna fi a’nakihim ağlalen fehiye ilel-ezkani fehüm mukmehun ve cealna mim beyni eydıhim saddev ve min halfihim sedden fe-eğşeynahüm fehüm la yubsürun

Şahetil-vücuh Şahetil-vücuh Şahetil-vücuh ve anetil-vücuhu lil-hayyil-kayyum ve kad habe men hamele zulma

Ta-sin-ta-sin-mim ha-mim ayn-sin-kaf Meracel-bahrayni yeltekiyanibeynehüma berzahul la yebğiyan

Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim,Ha-mim

Hümmel-emru ve caen-nasru fe-aleyna la yünsarun Ha-mim tenzılül-kitabi minallahil-azizil-a alim

Ğafiriz-zembi ve kabilit-tevbi şedidil-ikabi zit-tavli la ilahi illa hüve ileyhil-masir.
Bismillahi babüna Tebarake hitatüna Ya-sin sekfüna Kaf-ha-ya-ayn-sad kifayetüna Ha-mim ayn-sin-kaf himayetüna

Fe-seyekfikehümüllahü ve hüves-semıul-alim ( 3 Kez Tekrar )

Sitrul-arşi mesbulün aleyna ve aynullahi naziratün ileyna
Bi-havlillahi la yukderu aleyna Vallahu miv ve raihim muhıt Bel hüve kur’anüm mecid Fi levhim mahfuz

Fallahu hayrun hafizav ve hüve erhamur-rahimin ( 3 Kez Tekrar )

İnne veliyyiyallahul-lezi nezzezel-kitabe ve hüve yetevelles-salihin. ( 3 Kez Tekrar )

Hasbiyallahu la ilahi illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül-arşil-azim ( 3 Kez Tekrar )

Bismillahil-lezi la yedurru meas-mihi şey’ün fil-ardı ve la fis-semai ve hüves-semıul-alim ( 3 Kez Tekrar )

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azim ( 3 Kez Tekrar )

Ve sallallahu ala seyyidina muhammediv ve alihi ve sahbihi ve selle-me teslimen kesıren daimen ila yevmid-dini
vel-hamdü lillahi rabbil-alemin….

FATİHA ile bitirelim ALLAH KABUL ETSİN…

Hizbul Bahr Duası ArapçaHizbul Bahr Duası Arapça

 

Hizbul Bahr Duası ArapçaHizbul Bahr Duası Arapça

 

Hizbul Bahr Duası ArapçaHizbul Bahr Duası Arapça

 

Hizbul Bahr Duası Arapça

Hizbul Bahr Dilek Duasi

HİZBUL BAHR DUASININ TÜRKÇE MANASI

Bismillahirrahmanirrahim,
Ey yüce, ey azamet sahibi, ey halim ve ey bilen!

Sen benim Rabbimsin ve senin ilmin bana yeter.

Ne güzel Rabdir benim Rabbim.
Ve ne güzeldir bana yeten!
Dilediğine yardım edersin, sen, üstünsün ve merhamet sahibisin.

Hareketlerde, duruşlarda, sözlerde, isteklerde, akla gelebilen ve kalpleri gaipleri mütalaa etmekten alıkoyup perdeleyen vehim, zan ve şüphe gibi düşüncelerde senden masumiyet ve koruma istiyoruz. Şüphesiz müminler sınandılar ve şiddetli bir sarsıntı geçirdiler.

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar şöyle diyorlardı:

Allah ve rasulü bize aldanmadan başka bir şey vaat etmedi.

Bize sebat ver, bize yardım et ve Musa’ya denizi, İbrahim’e ateşi, Davud’a dağları ve demiri, Süleyman’a rüzgarı ve cinleri musahhar kıldığın gibi bu denizi de bize musahhar kıl.
Yerde ve gökte, mülkte ve melekutta olan senin bütün denizlerini, dünya ve ahiret denizlerini bize musahhar kıl.

Ey her şeyin melekutu elinde olan her şeyi bize musahhar kıl. Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad. [3 defa]

Bize yardım et, çünkü sen yardım edenlerin en hayırlısısın.

Bize fetih ver, çünkü sen fethedenlerin en hayırlısısın.

Bizi bağışla, çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın.

Bize merhamet et, çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

Bizi rızıklandır, çünkü sen rızık verenlerin en hayırlısısın.

Bize hidayet ver, bizi zalim topluluktan kurtar.

İlminde olduğu gibi bize tertemiz bir rüzgar ver.
Onu rahmetinin hazinelerinden üzerimize yay, bizi onunla şerefli, din, dünya ve ahiret bakımından selametli ve afiyette olan kimseler olarak taşı.
Çünkü senin her şeye gücün yeter. Allah’ım!

Kalplerimizin ve bedenlerimizin selameti, dinimizin ve dünyamızın selamet ve afiyeti ile birlikte işlerimizi bize kolaylaştır.

Yolculuğumuzda bize yoldaş ve ailemiz arasında vekilimiz ol. Düşmanlarımızın gözlerini bize karşı körelt.

Onları oldukları yerde başka şekle sok. Artık yürüyemesinler, bize gelemesinler. “Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik.

O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi.

Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye!”

“Yasin. Hikmet dolu Kur’an hakkı için.

Sen şüphesiz Rasullerdensin.

Sen şüphesiz rasullerdensin ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir.

Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.
Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik.
O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır.
Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır.

Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, artık göremezler.” Yüzler bakar [3 defa]

Yüzler, daima diri ve her şey üzerinde kaim olana boyun eğer.

Zulüm taşıyan hüsrana uğramıştır.

Ta-Sin.Ta-Sin. Ha Mim. Ayn Sin Gaf.

Buluşmak üzere iki denizi salı verdi. Aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar.

Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim. Hamim.

İş kızıştı ve yardım geldi.

Artık bize üstünlük kuramazlar.

Hamim. Kitabın indirilmesi üstün ve bilen Allah tarafındandır.

O günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden ve cezası şiddetli olandır. Sınırsız kudret sahibidir.

O’ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O’nadır.

“Bismillah” kapımız, “tebareke” duvarımız, “yasin” çatımız, “Kaf Ha Ya Ayn Sad” kifayetimiz (yeter bize), Ha Mim Ayn Sin Kaf himayemizdir.

Onlara karşı Allah sana yetecektir. O, işitendir, bilendir. [3 defa].

Arşın örtüsü üzerimize serilmiştir. Allah’ın gözü bize bakıyor (gözetimindeyiz).
Allah’ın kudretiyle bize güç yetiremeyeceklerdir.
Allah, onları ötelerinden kuşatmıştır.

Bilakis o, ulu bir Kur’andır. Levh-i mahfuzdadır.

Allah en iyi koruyandır.
O, merhamet edenlerin en iyisidir. Benim velim Kitabı indiren Allah’dır ve salihleri veli edinir.Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur.
O’na tevekkül ettim.
O, büyük arşın Rabbidir.Yerde ve göklerde ismiyle beraber hiçbir şeyin zarar vermediği Allah’ın ismiyle.
O, işitendir, bilendir. Yüce ve azamet sahibi olan Allah’dan başka güç ve kudret kaynağı yoktur. [3 defa]

Efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun.
AMİN...