Kur’ân-ı Kerîm’den Bazı Dua Örnekleri

Kur’ân-ı Kerîm’den Bazı Dua Örnekleri

Kur’ân-ı Kerîm’den Bazı Dua Örnekleri
Kur’ân-ı Kerîm’den Bazı Dua Örnekleri

1. “Kullarım sana Benden sorarsa, şüphe yok ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm; öyle ise onlar da, Benim için (davetime) icabet etsinler; tâ ki hak yolu bulsunlar.”

2. “Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin! Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.”

3.“Hak dua ancak onundur…”

4. “(Teheccüt namazı kılmak için) yanları yataklardan uzaklaşır; korkarak ve umarak Rablerine dua ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (Allah yolunda) sarf ederler.”

5. “Öyle ise kâfirlerin hoşuna gitmese de, (siz) dinde Ona (karşı) ihlâslı (samimî) kimseler olarak Allah’a dua edin!”

6. “De ki: ‘İster Ona Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin! Hangisi ile dua etseniz, işte en güzel isimler Onundur.’ ”

7. “Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Dedi ki: ‘Rabbim! Bana tarafından temiz bir zürriyet ihsan eyle! Şüphesiz ki sen, duayı hakkıyla işitensin.’ ”

8. “Rabbim! Beni, namazı hakkıyla eda eden bir kimse eyle; Zürriyetimden de (böyle kimseler yarat!) Rabbimiz! Duamızı kabul buyur.”

9. “Rabbiniz buyuruyor ki: ‘Bana dua edin, size icabet edeyim (duanıza cevap vereyim).’ ”

10. Okunuşu: “Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes-semîul âlîm.”

Meali:“Ey Rabbim! Bizden Kabul buyur. Şüphesiz ki Sen her şeyi hakkıyla bilen ve işitensin.”

11. Okunuşu: “Rabbenâ inneke câmiun-nâsi li yevmin lâ reybe fîhi innellâhe lâ yuhlifu’l mîâd.”

Meali: “Ey Rabbimiz! Muhakkak ki Sen, hiçbir şüphe olmayan bir günde insanları toplayansın. Kuşkusuz ki Allah sözünden caymaz.”

12. Okunuşu: “Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten vekınâ azabennâr.”

Meali: “Ey Rabbimiz! bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru.”

13. Okunuşu:”Rabbenâ lâ tuziğ kulubenâ ba’de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledunke rahmeten inneke entel vehhâb.”

Meali: “Ey Rabbimiz! bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet ver. Kuşkusuz ki bağışı en çok seven Sensin.”

14. Okunuşu: “Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vettebe’nâr-resule fektübnâ meâş-şahidin.”

Meali: “Ey Rabbimiz, Senin indirdiğin (o kitaba) inandık, o peygambere de tâbi olduk. Artık bizi (birliğini ve peygamberini tanıyan) şahitlerle beraber yaz.”

15. Okunuşu: “Rabbenâ innenâ âmennâ feğfirlenâ zunûbenâ vekınâ azâben-nâr.”

Meali: “Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla ve bizi Cehennem azabından koru.”

16. Okunuşu: “Rabbenağfirlenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fi emrinâ ve sebbit akdemenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.”

Meali: “Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve içimizdeki taşkınlığımızı yarlığa ve ayaklarımızı sabit kıl. Ve kâfir kavimlere karşı bize yardım et.”

17. Okunuşu: “Rabbi neccini minel kavmiz-zâlimîn.”

Meali: “Rabbim, beni o zalimler kavminden kurtar.”

18. Okunuşu: “Rabbi eûzübike min hemezatişşeyâtîni ve eûzübike Rabbi en yehdurûn.”

Meali: “Rabbim, şeytanların vesveselerinden Sana sığınırım. Rabbim, (onların) yanımda bulunmalarından dahi Sana sığınırım.”

19. Okunuşu: “Rabbenâ inneke men tüdhilin-nâra fekad ahzeytehü vemâ liz-zâlimîne min ensâr.”

Meali: “Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen kimi ateşe koyarsan bu sebeple gerçekten onu rezil etmişsindir. O zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur.”

20. Okunuşu: “Rabbenâ innenâ semi’nâ münadiyen yünadi lil îmani en âminû birabbiküm feâmennâ Rabbenâ feğfirlenâ zünübenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr.”

Meali: “Ey Rabbimiz! Doğrusu biz, ‘Rabbinize inanın’ diye (insanları) imana çağıran bir davetçiyi (peygamberi) işittik ve hemen inandık. Ey Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve bize iyiler zümresinden olarak ölmeyi nasip eyle.”

21. Okunuşu: “Rabbenâ ve âtinâ mâveattenâ alâ rusülike velâ tühzinâ yevmel kıyâmeti inneke lâ tühlifül mîâd.”

Meali: “Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasıyla bize vaat ettiklerini bize ver ve bizi kıyamet günü rezil etme! Şüphesiz ki Sen, vaadinden dönmezsin.”

22. Okunuşu:”Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem teğfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn.”

Meali: “Ey Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen, her halde (maddî-manevî) zarara uğrayanlardan oluruz.”

23. Okunuşu:”Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve ente hayrü’l-fâtihîn.”

Meali: “Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimizin arasında Sen hak olanı hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”

24. Okunuşu: “Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn.”

Meali: “Ey Rabbimiz! Üstümüze sabır yağdır ve canımızı Müslüman kimseler olarak al.”

25. Okunuşu:”Rabbenâ âmennâ feğfirlenâ verhamnâ ve ente hayrü’r-râhimîn.”

Meali: “Rabbimiz! (Biz) iman ettik; bize merhamet buyur; Sen merhametlilerin en hayırlısısın.”

26. Okunuşu:”Rabbicalnî mükime’s-selâti ve min zürriyetî, Rabbenâ ve tekabbel duai.”

Meali: “Rabbim! Beni, namazı hakkıyla eda eden bir kimse eyle; zürriyetimden de (böyle kimseler yarat) Rabbimiz, duamızı kabul buyur.”

27. Okunuşu: “Rabbenağfirli veli valideyye ve lil müminine yevme yekumü’l-hisab.”

Meali: “Rabbimiz, hesabımın görüleceği gün, bana, ana-babama ve (bütün) müminlere mağfiret eyle.”

28. Okunuşu: “Rabbena etmim lena nûrana veğfir lena inneke alâ külli şeyin kadîr.”

Meali: “Ey Rabbimiz! Bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki Sen, her şeye hakkıyla kadirsin.”

29. Okunuşu: “Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî vehlü’l-ukdete min lisanî yefkahü kavlî.”

Meali: “Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır, dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar!”

Bu ayetlerden de görüleceği üzere, Kur’ân-ı Kerîm kendisi bir dua kitabıdır da. Kur’ân’ı okuyan herkes, Allah’a dua ediyor demektir. Başta Peygamberimiz (asm), âlimler ve salihler de dua ayetleriyle çok dua etmişlerdir. Öyleyse Kur’ân’ımızı iyi tanımalıyız.

Bediüzzaman, Kur’ân-ı Kerîm’i, özetle şöyle tarif eder:

O, içinde bulunduğumuz kâinat kitabının ezelî bir tercümesidir.
O, gaip ve şahadet âlemlerinin açıklayıcısıdır.
O, Allah’ın yerde ve göklerde gizli isimlerine ait manevî hazinelerin keşfedicisi, insanlık âleminin terbiye edicisi, İslâmiyetin ışığı ve hayat suyu, insanlığın mürşidi ve hidayet edicisidir.
O, insanlar için hem şeriat, hem dua, hem hikmet, hem ibadet, hem emir ve davet, hem zikir, hem tefekkür kitabıdır.
O halde Kur’ân’da geçen dua ayetleri ile Rabbimize durmadan dua etmeli ve her türlü istek ve arzularımızı istemeliyiz.