Hayırlı Evlat Sahibi Olmak Helal Rızık için Dua

Hayırlı Evlat Sahibi Olmak Helal Rızık için Dua
Hayırlı Evlat Sahibi Olmak Helal Rızık için Dua

Ebu-Abbâs Ahmet eş-şerci ez-Zebidi(r.a) meşâyihin kıymetli tercene-i hallerine dair kaleme almış olduğu (Tabakatü’l-havâs ehli’s-sidki ve’l-ihlâs” isimli eserindeki Ebû Sa’id Abdullâh ibni yezid el-Kasimi’nun hayatını anlatırken şu hadisee yer vermiştr.

Bu zat bir kadir Gecesi’nde rüya aleminde Alah-u Teâlâ’yı görmüş ve kendisinden helal rızık ve hayırlı dindar ve sâlih evlatlara kavuşmayı istemiş ve birkaç gece sonra hâtifeten gelen bir nidâ ile kendisine çok faziletlerin olduğu bu duayı işitmiş ve sıkıntılı anında bu duayı okuyup feraha kavuşmuş.

Bahsedilen dua şudur:

“Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Ya münşiel halkı bihikmetihi ve mümsikessemavati vel ardı untezu ve la bi kudretihi ya menleyse li evveliyyetihibtidaü ve la hiriyyetihintihaun ya bediissemavati vel ard ya zel mağfurillezi la yunkeru es elüke biennerrahmete fike mevcudete ve ennel mağfirete minhe mahudetun ya veliyye külli daifin veya gıyase külli methufin Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu irham gurbeti fil kabri vengitaiileyk. “(sadakallahü azim)


Manası: ” Ey Allâh! Ey mahlukatı hikmeti ile yaratan ve zeval bulmasınlar diye gökleri ve yeri kudreti ile tutan!Ey evveliyyetinin başlanğıcı olmayan!âhireyyetinin de nihayeti olmayan!
Ey gökleri ve yeri eşsiz bir biçimde yaratan!Ey(asla) inkâr olunmayacak iyilik sahibi!
(Ey Allâh!) Senden istiyorum,çünkü hiç şüphesiz rahmet sende mevcıttur ve Senin mağfiretin (Bütün müminlerce)mâlumdur.Ey her zayıfın sahibi! Ey her zorda kalanın yardımcısı!
Ey Allâh! Ey Rahman!Ey Rahim! Kabirdeki yalnızlığıma ve Senden başka kimsem olmamasına acı(da bana azab etme) AMİN